Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0196 93e2 390
Kochanie czas na...
na śniadanie.
Reposted fromjujube jujube vialetshavesex letshavesex
4447 7acd 390
Reposted fromletshavesex letshavesex
Pielęgnując jedno, tracisz drugie. I tak w kółko.
9595 9b63 390
0255 36c0 390
Reposted from93nc709n 93nc709n viascandal scandal
7173 551a 390
Reposted fromchristi christi viagivemetwobeers givemetwobeers
0740 42cf 390
Reposted fromproof proof viagivemetwobeers givemetwobeers
8208 7c2e 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viagivemetwobeers givemetwobeers
9641 3912 390
telefonu, żetonów i brata bliźniaka,
ojca i matki bezpretensjonalnej
oraz ślicznej i mądrej żony, łóżka i kościoła,
dzieci, kuchni, wakacji, wanny i przeszłości,
przyszłości oraz wyrzutów sumienia
-miłość nie ma.
— Marcin Świetlicki "Pieśń profana"

Zabić. Zabić, kurwa, wszystkich.

Reposted fromiceshadow iceshadow viagivemetwobeers givemetwobeers

mmm

Reposted fromletshavesex letshavesex
9495 f1f8 390
Reposted fromletshavesex letshavesex
2606 e489 390
Reposted frommorela morela vialetshavesex letshavesex
6844 f910
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaforgetit forgetit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl